Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

השפעות חדלות פירעון על החיים הכלכליים

חדלות הפירעון היא אחת מהתופעות הכלכליות המשפיעות על החיים הכלכליים של האדם. זהו מונח אשר מתייחס למצב בו אדם או עסק אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם ומתבקשים לחדול משגרת התשלומים המקובלת. השפעות החדלות פירעון עשויות להיות משמעותיות, כוללות אובדן נכסים, השפעה על יכולת הלקוח לקבל שירותים ומוצרים כלכליים, ואף יכולות התקייתיות כרגע ובעתיד. במאמר זה […]